เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำฉากกั้นอะคริลิค จำนวน ๔ อัน (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒ อัน (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒ อัน (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒ อัน (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นมพร้อมดื่ม ยู.เอซ.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรา นมโรงเรียน รสจืด ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) สำหรับเด็ก ๒๐๒ คน (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด จำนวน ๕ รายการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นมพร้อมดื่ม ยู.เอซ.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรา นมโรงเรียน รสจืด ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) สำหรับเด็ก ๒๐๒ คน จำนวน ๔,๔๔๐ กล่อง (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นมพร้อมดื่ม ยู.เอซ.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรา นมโรงเรียน รสจืด ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) สำหรับเด็ก ๒๐๒ คน จำนวน ๔,๔๔๐ กล่อง (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๘๑๖ จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest