เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'

thumbs
นายเฉลิมพล เปิดคีรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
thumbs
น.ส.พรหมพร การบุญ
ครูชำนาญการศูนย์เด็กเล็กบ้านคลองใหญ่
thumbs
น.ส.ศิยาภัสร์ ธาราสุข
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตาหน่วย
thumbs
น.ส.กัลยาณี แก้วมณีโชติ
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริด
    person_upload/backend/groupphoto23_1.jpg person_upload/backend/groupphoto23_2.jpg
Share on Line
Share on Pinterest