เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'

thumbs
น.ส.กนกพร ชำนาญเวช
ผู้อำนวยการกองคลัง
08-9408-8229
thumbs
น.ส.ณัฐนันท์ สุขสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
thumbs
นายภูวงค์ ไชยายงค์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
thumbs
น.ส.วรพร ไชยริปู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
น.ส.อรนุช ท่าหิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
Share on Line
Share on Pinterest