เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'

thumbs
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปลัด อบต.เกาะเปริด
08-1782-2249
thumbs
น.ส.ภัชรินทร์ กอบตระกูล
รองปลัด อบต.เกาะเปริด
08-4599-9469
thumbs
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปลัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางมัณฑนา โพธิ์แก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
thumbs
น.ส.มนสิชา ดวงมาลา
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
thumbs
น.ส.บุษราภรณ์ พรตเจริญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
thumbs
นางช่อพิกุล วงษ์สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
thumbs
นายอุทัย การบุญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
thumbs
นายภานุพงศ์ บุญมี
พนักานขับรถยนต์
thumbs
นายกฤติพงศ์ น้อยนาช
พนักงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสมทรง ใจสุทธิ
พนักงานประจำรถขยะ
thumbs
นายเจษฎา สุขสวัสดิ์
พนักงานประจำรถขยะ
thumbs
นายธีรวัฒน์ ท่าหิน
พนักงานประจำรถขยะ
thumbs
นางสิริวิภา บังเกิด
ภารโรง
    person_upload/backend/groupphoto20_3.jpg person_upload/backend/groupphoto20_4.jpg
Share on Line
Share on Pinterest