เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'

thumbs
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปลัด อบต.เกาะเปริด
08-1782-2249
thumbs
น.ส.ภัชรินทร์ กอบตระกูล
รองปลัด อบต.เกาะเปริด
08-4599-9469
thumbs
น.ส.กนกพร ชำนาญเวช
ผู้อำนวยการกองคลัง
08-9408-8229
thumbs
นายเฉลิมพล เปิดคีรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06-1146-2721
thumbs
นายสุจิน ประกาศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการช่าง
    person_upload/backend/groupphoto19_6.png
Share on Line
Share on Pinterest