เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


1. ด้านกายภาพ

    ตำบลเกาะเปริดในอดีตนั้น มีสภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเล มีหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเกาะเปริด หมู่ที่ หมู่ที่ 2และ หมู่ที่ ที่มาของชื่อเกาะเปริดมาจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในสมัยก่อนได้ล่องเรือสำเภามาค้าขาย  แล้วมาพักค้างแรมที่เกาะแห่งนี้ ซึ่งทะเลแถบนี้เป็นทะเลเปิดชาวจีนจึงเรียกว่า                                  “เกาะเปริด”และอีกที่มาหนึ่งของชื่อเกาะเปริด  ก็สันนิษฐานว่าในช่วงที่ชาวจีนมาพักอาศัยและสร้างบ้านเรือนบนเกาะนี้ ได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ คือ โรคไข้มาลาเรียและโรคอหิวาตกโรค ทำให้ชาวจีนล้มป่วยและตายเป็นจำนวนมาก ส่วนคนที่มีชีวิตอยู่ก็จะเปิดหนีไปจากเกาะกันหมดจากนั้นจึงเรียกเกาะนี้ว่า “เกาะเปริด”    ในเวลาต่อมาคนที่เข้ามาอาศัยอยู่บนเกาะนี้ ได้เปลี่ยนชื่อเกาะแห่งนี้เป็น“เกาะเปริด” เพื่อแก้เคล็ดและเพื่อเป็นศิริมงคล

       จึงเรียกว่า “เกาะเปริด” จนถึงปัจจุบันนี้ การสัญจรของคนสมัยก่อนนั้น ใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางและการเดินเท้า โดยสมัยที่ ม... คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดสรรงบประมาณ (เงินผัน) ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกับชายฝั่ง สภาพความเป็นเกาะจึงหมดไป และได้รวมอีก 4 หมู่บ้าน เข้าเป็นตำบลเกาะเปริด คือ หมู่บ้านเขาตาหน่วย หมู่ที่ 4 หมู่บ้านเขาตาหน่วย หมู่ที่ 5 หมู่บ้านปากคลอง หมู่ที่ 6 และหมู่บ้านคลองหก หมู่ที่ 7 จวบจนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริดเดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลเกาะเปริด ซึ่งยกฐานะมาเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.. 2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง หน้าที่ 12 และหน้า 145 ลงวันที่ 30 มกราคม พ..2539

ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด 22.712 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,080 ไร่

 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านและตำบล

 

 

 

 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ประกอบด้วย

 

 • หมู่ที่ 1 บ้านเกาะเปริด

 • หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด

 • หมู่ที่ 3 บ้านเกาะเปริด

 • หมู่ที่ 4 บ้านเขาตาหน่วย

 • หมู่ที่ 5 บ้านเขาตาหน่วย

 • หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง

 • หมู่ที่ 7 บ้านคลองหก

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด เลขที่ 34 หมู่ 2ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

- โทรศัพท์ : 0-3944-4400

- Facebook : อบต.เกาะเปริด

- Website: : www.kohperd.go.th

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีลักษณะพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล และเชิงเขา

 • อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ ประมาณ 14 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน สาย 3151

 • ทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 • ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย

 • ทิศตะวันออกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และทะเลอ่าวไทย

 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ดังนี้

 • - ฤดูร้อนเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม

 • - ฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

 • - ฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

 

1.4 ลักษณะของดิน

- เนื่องจากพื้นที่ของตำบลเกาะเปริดร้อยละ 90 ติดทะเล จึงส่งผลให้ดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม

 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

 • มีบ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 3)

 • บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง (หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จำนวน 2 แห่ง) สระน้ำจำนวน 4 แห่ง (หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จำนวน 3 แห่ง)

คลองชลประทานจำนวน1 แห่ง (หมู่ที่ 5)

 

 

 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

 

2.1 เขตการปกครอง

นับจากประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ..2534 ออกมาใช้สำหรับการบริหารประเทศ และมีการกำหนดให้มีแบ่งระบบการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 แบบ คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และได้ปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริดแบ่งเขตการปกครองทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่

 

 

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ขนาดพื้นที่หมู่บ้าน

(ตร.กม.)

1

บ้านเกาะเปริด

นายสรรเพชร ธาราสุข

ผู้ใหญ่บ้าน

0.05

2

บ้านเกาะเปริด

นางอัจฉรา ขันติประเสริฐ

ผู้ใหญ่บ้าน

0.04

3

บ้านเกาะเปริด

นายมงคล โชคดีวัฒนา

กำนันตำบลเกาะเปริด

0.07

4

บ้านเขาตาหน่วย

นายประสงค์ สุขสวัสดิ์

ผู้ใหญ่บ้าน

5.20

5

บ้านเขาตาหน่วย

นางนรินทร์สิรี สิริโภไคย

ผู้ใหญ่บ้าน

5.45

6

บ้านปากคลอง

นายสาริกา ใจสุทธิ

ผู้ใหญ่บ้าน

4.70

7

บ้านคลองหก

นายนัฐพงษ์ แสวงธรรม

ผู้ใหญ่บ้าน

7.20

 

 

 

2.2 การเลือกตั้ง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ประชาชนต้องปกครองกันเอง ออกกฎหมายเอง บริหารเอง แต่เนื่องจากประชาชนมีจำนวนมากไม่สามารถหาสถานที่และเวลาในการประชุมหารือกันได้จึงต้องมีการเลือกตั้งโดยมอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลไปทำหน้าที่แทนตน การมอบอำนาจหน้าที่หรือการเลือกตั้งแต่ละประเทศแตกต่างกันบางประเทศมอบอำนาจทั้งหมดให้แก่ผู้ที่จะไปทำหน้าที่แทนตน แต่บางประเทศมอบอำนาจให้บางส่วน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน เราต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ปกครองผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชนผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ

 

 

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายบริหาร

มีหน้าที่ออกกฎหมายท้องถิ่นและตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่นได้แก่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (.อบต.)

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการทำงาน 4 ปี มีจำนวน ส.อบต.หมู่บ้านละ 1 คน

รวม 7 คน

มีหน้าที่ในการควบคุมและบริหารกิจการของท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)

ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มี 1 คน มีวาระการทำงาน 4 ปี นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต.ที่มิใช่ ส.อบต. ได้ 2 คน เพื่อช่วยบริหารงาน

 

 

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนทั้งสิ้น 3,126 คน เป็นชาย 1,553 คน เป็นหญิง 1,573 คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 137 คน : ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2562

ที่มา : ทะเบียนและบัตรอำเภอแหลมสิงห์)

 

หมู่ที่

บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

บ้านเกาะเปริด

171

175

346

111

2

บ้านเกาะเปริด

177

174

351

144

3

บ้านเกาะเปริด

162

141

303

87

4

บ้านเขาตาหน่วย

245

227

472

234

5

บ้านเขาตาหน่วย

364

402

766

409

6

บ้านปากคลอง

312

347

659

221

7

บ้านคลองหก

122

107

229

87

 

รวม

1,553

1,573

3,126

1,293

 

 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

(ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562 / ที่มา : ทะเบียนและบัตรอำเภอ แหลมสิงห์)

 

 

 

หญิง

ชาย

หมายเหตุ

จำนวนประชากรเยาวชน

232 คน

244 คน

อายุต่ำกว่า 18 ปี

จำนวนประชากร

956 คน

1005 คน

อายุ 18-60 ปี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

356 คน

285 คน

อายุมากกว่า 60 ปี

รวม

1,534คน

1,544คน

ทั้งสิ้น 3,078 คน


 

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

ตำบลเกาะเปริดมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา (อนุบาลประถมศึกษา 6) จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเกาะเปริด โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย และโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด จำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาตาหน่วย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง คือ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะเปริด , หมู่ที่ 4 บ้านเขาตาหน่วย และหมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและประชาชน นักเรียนส่วนใหญ่เรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ และนิยมไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ และเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี

 

ตารางแสดงหน่วยการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่

หน่วยงานการศึกษา

ระดับ

จำนวน

สถานที่ตั้ง

สังกัด

หมายเหตุ

1

โรงเรียนประถมศึกษา

อนุบาล-.6

3 แห่ง

หมู่ที่ 2,5,6

สพฐ.เขต 1 จันทบุรี

 

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับปฐมวัย

3 แห่ง

หมู่ที่ 2,5,6

อบต.เกาะเปริด

 

3

ที่อ่านหนังสือพิมพ์

-

3 แห่ง

หมู่ที่ 3,4,6

อบต.เกาะเปริด

 

 

 

4.2 สาธารณสุข

 • โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง 1 แห่ง (โรงพยาบาลแหลมสิงห์ หมู่ที่ 5 )

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปริด หมู่ที่ 2)

 

 

อันดับของโรคที่ป่วยสูงสุดของตำบลเกาะเปริด

( ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปริด พ.. 2561 )

 

ลำดับที่

ชื่อโรค

จำนวนครั้ง

1

โรคความดันโลหิตสูง

1,181

2

โรคระบบทางเดินหายใจ

986

3

วิงเวียนศีรษะ

842

4

อาหารไม่ย่อย / โรคกระเพาะอาหาร / ช่องปาก

680

5

โรคเบาหวาน

590

6

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ / ปวดเมื่อยตัว

549

7

โรคผิวหนัง

128

8

โรคติดเชื้อ / ท้องเสีย

104

9

อุบัติเหตุ

96

10

โรคตา

32

 

 

 

4.3 อาชญากรรม

ในกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริดจะมีเจ้าหน้าที่ อปพร. และได้รับการสนับสนุนท้องถิ่นใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังมียานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ดังนี้

 • รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

 • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 10 นาย

 • รถแบคโฮเล็ก จำนวน 1 คัน

 • รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

 

สถิติอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลเกาะเปริด ประจำปี งบประมาณ พ.. 2561

(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

 

ลำดับ

คดี

จำนวนครั้ง

1

การพนัน (ไก่)

2

2

การพนัน (สลากกินรวย)

1

3

การพนัน (ไฮโล)

1

4

การพนัน (เต้าปูปลา)

1

5

การพนัน (ปิงโก)

1

6

...ประมง

6

7

ลักทรัพย์

1

8

บุกรุกป่าสงวน

2

9

ประกอบธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งเงินทุนให้ผู้อื่นกู้ยืม

1

10

ฉ้อโกงทรัพย์สิน

1

11

ทำร้ายร่างกายผู้อื่น

1

 

รวม

18

 

 

4.4 ยาเสพติด

จากสถิติการจับกุมมีคดียาเสพติด ดังนี้

 1. แอมเฟตามีน (ยาบ้า)

 2. กัญชา

 3. กระท่อม

ปัญหายาเสพติดในตำบลเกาะเปริด จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรเกาะเปริดได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้น พบว่าในเขตตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำได้คือ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

 

4.5 การสังคมสังเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริดได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

() ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

() รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

() ประสานและอำนวยความสะดวกในการทำบัตรผู้พิการ

() จัดหางบประมาณจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

การสัญจรของคนสมัยก่อนนั้น ใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางและการเดินเท้า โดยสมัยที่ ม... คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดสรรงบประมาณ (เงินผัน) ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกับชายฝั่ง สภาพความเป็นเกาะจึงหมดไป และได้รวมอีก 4 หมู่บ้าน เข้าเป็นตำบลเกาะเปริด คือ หมู่บ้านเขาตาหน่วย หมู่ที่ 4 หมู่บ้านเขาตาหน่วย หมู่ที่ 5 หมู่บ้านปากคลอง หมู่ที่ 6 และหมู่บ้านคลองหก หมู่ที่ 7 จวบจนถึงปัจจุบัน

การเดินทางปัจจุบัน : จากถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่ 347 เลี้ยวขวาตรง 4 แยกไฟแดงศูนย์วิจัยพืชสวนพลิ้ว ประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกเมืองใหม่เข้ามาอีก 7 กิโลเมตร ตรงเข้ามาเรื่อย ๆ จนสุดทาง (เนื่องจากเป็นทางตัน)

ประกอบด้วยถนนสายหลักคือถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิศตัดผ่าน และถนนหมายเลข 3151 จากสามแยกเมืองใหม่เข้ามาตำบลเกาะเปริด

ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด

ประกอบด้วย

ถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย (หมู่ที่ 7 จำนวน 2 สาย , หมู่ที่ 5 หลังศาลเจ้า)

ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย (หมู่ที่ 1,2,3 , หมู่ที่ 4,5 จำนวน 2 สาย, หมู่ที่ 6 )

ถนนคอนกรีต จำนวน 4 สาย (หมู่ที่ 4,5 , หมู่ที่ 1,2,3 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7)

 

5.2 การไฟฟ้า

- ประชาชนตำบลเกาะเปริดมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแหลมสิงห์

 

5.3 การประปา

- ประชาชนตำบลเกาะเปริดมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภคครบทุกหลังคาเรือน ยกเว้นหมู่ที่ 5 บ้านเขาตาหน่วย ประมาณ 5-10 หลังคาเรือนที่น้ำประปายังเข้าไม่ถึง ต้องรอการขยายเขตจากสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี และมีปัญหาคือน้ำประปาไหลอ่อน หรือไม่ไหลเลยในช่วงฤดูแล้งในบางพื้นที่

 

5.4 โทรศัพท์

- ในพื้นที่ตำบลเกาะเปริดมีเสาสัญญาณโทรศัพท์กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ คือ TRUE MOVE บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านเขาตาหน่วย DTAC บริเวณหมู่ 5 บ้านเขาตาหน่วย และ AIS บริเวณหมู่ที่ บ้านเขาตาหน่วย

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- ตำบลเกาะเปริด อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130 อยู่ห่างจากที่ทำการตำบลเกาะเปริด ประมาณ 8 กิโลเมตร

 

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ร้อยละ 30 ประกอบอาชีพทำการเกษตร คือ การปลูกกล้วยน้ำว้า ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ทำนาข้าว และพืชผักสวนครัว ซึ่งกล้วยที่ทำการปลูกในพื้นที่จะมีลักษณะพิเศษเป็นกล้วยน้ำว้าที่มีไส้แดงมีรสชาติหวาน อร่อย

 

6.2 การประมง

ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ร้อยละ 35 ประกอบอาชีพประมง โดยมีท่าเรือไว้รองรับการทำประมงเรือเล็ก เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 90 ของการทำประมงทั้งหมด อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์และเลี้ยงกุ้งที่มีปริมาณสูงสุดในเขตอำเภอแหลมสิงห์ มีปริมาณการเลี้ยงสัตว์น้ำมากกว่า 1,000 ตันต่อปี

 

6.3 การปศุสัตว์

ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ร้อยละ 1 มีการเลี้ยงเป็ด ไก่ ไว้เพื่อขายและเลี้ยงชีพ

 

6.4 การบริการ

มีบริการด้านที่พักแบบโฮมเสตย์ รีสอร์ท/ห้องพัก3 แห่ง

 

6.5 การท่องเที่ยว

 • เกาะเปริดมีเกาะบริวารอยู่ 2 เกาะ คือเกาะกวาง และ เกาะนางรำต้องนั่งเรือข้ามไป มีหาดทรายขาวสะอาดสามารถเล่นน้ำได้

 • มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ ถ้ำนกนางแอ่นหรือถ้ำโจรสลัด กว้างใหญ่พอสมควร จุดชมวิวหลักของ เกาะเปริดอยู่บนหลังถ้ำโจรสลัดหรือถ้ำนกนางแอ่น ต้องเดินขึ้นไปบนยอดเขา มองลงมาจะไม่เห็นปากถ้ำ มีทางลงไป

 • -ถ้ำค้างคาวเป็นถ้ำที่เวลาน้ำขึ้น ปากถ้ำจะปิด แต่เวลาน้ำลงปากถ้ำจะเปิดสามารถลงเรือเล็ก ๆ เข้าไปได้ แต่ต้องใช้ไฟฉายหรือแบตตารี่เข้าไปเพราะภายในถ้ำมืด มีค้างคาวอาศัยอยู่มากมาย

 • -ถ้ำลอดก็อยู่ใกล้กัน ถ้ำตาฮายและปะการังก็อยู่ในบริเวณนี้

 • -มีถ้ำใหญ่คือถ้ำผาแดง จุดชมวิวสามารถมองเห็นกระโจมไฟแหลมสิงห์และกระโจมไฟหินลอยได้

 • -ส่วนจุดชมวิวอ่าวกระพ้อ ชมพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมาก มีสะพานปลาสาธารณะอยู่แห่งหนึ่ง สำหรับจอดเรือประมง

 • -เกาะเปริดมีสถานที่ตกปลาอยู่ทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณหลังเขาเกาะเปริดมีลักษณะเป็นหินลอย หินจม เป็นทะเลสองหน้า ช่วงน้ำลงหินจะโผล่เป็นยอดแหลมขึ้นมา เวลาน้ำขึ้นก็จะมองไม่เห็นแต่ชาวเรือจะรู้ จดจำได้ว่าเกาะหินอยู่ตรงไหน สามารถไปลอยเรือตกปลาบริเวณนั้นได้

 

6.6 อุตสาหกรรม

ตำบลเกาะเปริดมีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

1. ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง

2. ปั๊มแก๊ส 1 แห่ง

3. โรงสี 1 แห่ง

แยกประเภทกลุ่ม 8 กลุ่ม

1. กลุ่มประมงเรือเล็ก หมู่ 1

2. กลุ่มประมงเรือเล็ก หมู่ 2

3. กลุ่มแปรรูปผลผลิตอาหารทะเล หมู่ 3

4. กลุ่มปลากะพง หมู่ 4

5. กลุ่มเลี้ยงปู หมู่ 5

6. กลุ่มปลาช่อน หมู่ 4-5

7. กลุ่มแปรรูปผลผลิตอาหารทะเล หมู่ 6

8. กลุ่มประมงเรือเล็ก หมู่ 7

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2 กลุ่ม

- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 7 กลุ่ม

 

6.8 แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงานร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ มีแรงงานต่างด้าว เช่น กัมพูชา เข้ามาพักอาศัยและหางานทำในตำบลเกาะเปริดประมาณร้อยละ 35

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 วัด 2 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ได้แก่

 • วัดเกาะเปริด ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านเกาะเปริด

 • วัดเขาตาหน่วย หมู่ที่ 5 บ้านเขาตาหน่วย

 • สำนักสงฆ์บ้านปากคลอง หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง

 • สำนักสงฆ์บ้านคลองหก หมู่ที่ 7 บ้านคลองหก

 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

- งานประจำปีศาลเจ้าพ่อเกาะเปริด จะมีช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี

โดยชาวตำบล เกาะเปริดมีความเชื่อว่าก่อนออกไปประกอบอาชีพ ออกเรือทะเล

จะมากราบไหว้ขอพระจากศาลเจ้าพ่อเกาะเปริด คุ้มครองให้ปลอดภัยและขอให้ได้ กุ้ง หอย ปู ปลามาเต็มลำเรือ ดังนั้นจึงจัดพิธีกราบไหว้เจ้าพ่อเกาะเปริดขึ้น โดยจะมีการแสดงงิ้ว ลิเก

จำนวน 7 วัน 7 คืน

 

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

- ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

- ประเพณีวันเข้าพรรษาออกพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมตุลาคม

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

 •  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะเปริดได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ การรักษาด้วยสมุนไพร การพ่นการกวาดยา การทับหม้อเกลือ การทำสมุนไพรประคบ  

 •  ภาษาถิ่น

ร้อยละ 100 % พูดภาษาไทย

 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

- ในตำบลเกาะเปริดมีโรงงานผลิตน้ำปลา ชื่อ “ดำรงศิลป์” ปัจจุบันก็ยังคงประกอบอาชีพนี้อยู่ เป็นน้ำปลาที่อร่อยและมีชื่อเสียงของตำบลเกาะเปริดมามากกว่า 30 ปี

ของที่ระลึกอีกอย่างหนึ่งคือ กะปิ ที่ทำมาจากเคยล้วน ๆ ไม่ผสมสิ่งเจือปนอื่น ๆ ทำให้กะปิของตำบลเกาะเปริดมีรสชาติอร่อย และกลิ่นหอม

และปัจจุบันก็มีสินค้าจากประมงอีกหลายชนิดทั้งสด และ แห้ง เช่น กุ้งแห้ง ปลาเค็ม

 

8. น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ

 • แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • - คลองชลประทาน 1 สาย

 • - บึง/หนอง (น้ำกร่อย) 1 แห่ง

 • แหล่งน้ำ/ที่กักเก็บน้ำที่สร้างขึ้น

 • - ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ถัง

 • คลองชลประทานระยะทาง (โดยประมาณ) 6.5กิโลเมตร

 

8.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

บริเวณชายฝั่งตั้งแต่เกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ ถึงตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นหาดเลนส่วนใหญ่

สลับกับหาดทรายเล็กน้อยบางช่วง เป็นที่ใช้ประกอบอาชีพทำนากุ้งและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำริมชายฝั่ง รวมทั้งอาชีพประมงของชาวบ้านในพื้นที่ มีแหล่งท่องเที่ยวตามริมชายฝั่งประปราย พื้นที่ริมชายฝั่งเป็นที่ตั้งของชุมชนและบ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ มีถนนเลียบชายฝั่งเกือบตลอดแนว

ปัจจุบันเกิดปัญหาการกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่งประมาณ

15 กิโลเมตร ค่อนข้างรุนแรงแตกต่างกันไป ทำให้โครงสร้างถาวรริมชายฝั่ง เช่น

สถานีสูบน้ำของกรมชลประทาน บ้านเรือนประชาชน เป็นต้น เกิดการพังทลาย คันนากุ้งถูกกัดเซาะจนขาด บางแห่งชายฝั่งเกิดการกัดเซาะเข้ามาถึงถนนสายหลักเลียบชายฝั่ง

ซึ่งมีความสำคัญในการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทั้งราษฎรและทางราชการ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป

แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการป้องกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ด้วยการนำหินขนาดใหญ่มาทิ้งริมชายฝั่ง เพื่อป้องกันการกัดเซาะในบางพื้นที่ไปบ้างแล้วก็ตาม แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงขาดการป้องกันแก้ไขที่ถูกต้อง

 

 

9. อื่น ๆ

9.1 การแก้ไขปัญหา

) สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อำเภอ ตำรวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับหมู่บ้าน ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความคุ้มครองทางสังคม มีความเป็นกลาง

รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข

) อำนวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

) ร่วมมือกับอำเภอ เกษตรอำเภอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

) ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงเรียน ส่งเสริม รณรง ป้องกัน สุขภาพและอนามัยของประชาชน ส่งเสริม จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน

) ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา

จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ

 

 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest