เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'

 

ตรา/สัญลักษณ์

เกาะเปริดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติแห่งท้องทะเล ”

ประวัติความเป็นมา

       ตำบลเกาะเปริดในอดีตนั้น มีสภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเล มีหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเกาะเปริด หมู่ที่ 1, หมู่บ้านเกาะเปริด หมู่ที่ 2 และหมู่บ้านเกาะเปริด หมู่ที่ ที่มาของชื่อเกาะเปริดมาจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในสมัยก่อนได้ล่องเรือสำเภามา ค้าขายแล้วมาพักค้างแรมที่เกาะแห่งนี้ ซึ่งทะเลแถบนี้เป็นทะเลเปิดชาวจีนจึงเรียกว่า “เกาะเปริด” และอีกที่มาหนึ่งของชื่อเกาะเปริด ก็สันนิษฐานว่าในช่วงที่ชาวจีนมาพักอาศัยและสร้างบ้านเรือนบนเกาะนี้ ได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ คือ โรคไข้มาลาเรียและโรคอหิวาตกโรค ทำให้ชาวจีนล้มป่วยและตายเป็นจำนวนมาก ส่วนคนที่มีชีวิตอยู่ก็จะเปิดหนีไปจากเกาะกันหมด จากนั้นจึงเรียกเกาะนี้ว่า “เกาะเปริด” ในเวลาต่อมาคนที่เข้ามาอาศัยอยู่บนเกาะนี้ ได้เปลี่ยนชื่อเกาะแห่งนี้เป็น “เกาะเปริด” เพื่อแก้เคล็ดและเพื่อเป็นศิริมงคล จึงเรียกว่า “เกาะเปริด” จนถึงปัจจุบันนี้การสัญจรของคนสมัยก่อนนั้น ใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางและการเดินเท้าโดยสมัยที่ ม... คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดสรรงบประมาณ (เงินผัน) ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกับชายฝั่ง สภาพความเป็นเกาะจึงหมดไป และได้รวมอีก 4 หมู่บ้าน เข้าเป็นตำบลเกาะเปริด คือ หมู่บ้านเขาตาหน่วย หมู่ที่ 4 หมู่บ้านเขาตาหน่วย หมู่ที่ 5 หมู่บ้านปากคลอง หมู่ที่ 6 และหมู่บ้านคลองหก หมู่ที่ 7 จวบจนถึงปัจจุบัน

       องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลเกาะเปริด ซึ่งยกฐานะมาเป็นราชการส่วนท้องถิ่น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.. 2539ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 หน้าที่ 12 และหน้า 145ลงวันที่30มกราคม พ..2539

 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest