เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'

ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอแหลมสิงห์ (Community Isolation) อบต.เกาะเปริด กับภารกิจรับผิดชอบก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมผู้ป่วยชาย 6 ห้อง

ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอแหลมสิงห์ (Community Isolation) อบต.เกาะเปริด กับภารกิจรับผิดชอบก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมผู้ป่วยชาย 6 ห้อง
Share on Line
Share on Pinterest