เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 พ.ย. 2564 จบ 0023.5/ 14150 จ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 จบ 0023.5/ 14189 จ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี ให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 จบ 0023.5/ 1108 แจ้งโอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 จบ 0023.5/ 1107 แจ้งโอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 จบ 0023.3/ว14095 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 จบ 0023.3/ว7750 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 จบ 0023.3/ 1106 ขอเชิญนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 จบ 0023.5/ 1102 แจ้งโอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 จบ 0023.3/ว1100 ติดตามผลการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 จบ 0023.5/ว1095 การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest