จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท25/08/2021
ผู้เข้าชม382978
แสดงหน้า600781
เมนู
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา (เข้าชม 792 ครั้ง)

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

       ♦ ยุทธศาสตร์ที่  1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแนวทางการพัฒนา

1.  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ เขื่อน/กำแพงกันคลื่นและงานอาคาร
2.  ก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษา  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.  ก่อสร้างปรับปรุง  จัดให้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
4.  ปรับปรุง  ติดตั้งพัฒนาระบบจราจรและไฟฟ้าสาธารณะ
5.  จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

     ♦ ยุทธศาสตร์ที่  2
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแนวทางการพัฒนา

1.  พัฒนาและปฏิรูประบบบริหารงานของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงบประมาณ
2.  เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาและตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในทุกขั้นตอน
3.  พัฒนาปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต
เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน
4.  พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ
บริการประชาชน
5.  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดรายเก็บรายได้ของ อบต. เพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการด้านสังคมอย่างทั่วถึง
6.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชนในเขต อบต.

     ♦ ยุทธศาสตร์ที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวทางการพัฒนา

1.  พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษา  เพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู้
2.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
3.  ส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีในชุมชน  คุณธรรมและจริยธรรม
4.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสติปัญญาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     ♦ ยุทธศาสตร์ที่  4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชนแนวทางการพัฒนา

1.  จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
3.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.  สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
5.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  และการป้องกันรักษาควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
6.  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปราบปราม  แก้ไขปัญหายาเสพติดและบำบัดผู้ติดยาเสพติด
7.  ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึง
8.  สนับสนุนการจัดศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนให้ทั่วถึง  และมีบุคลากรเพียงพอ

     ♦ ยุทธศาสตร์ที่  5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแนวทางการพัฒนา

1.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพึ่งพาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ
3.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้   
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ 

     ♦ ยุทธศาสตร์ที่  6
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนา

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  และทุกภาคส่วนร่วมในการดูแล  คุ้มครอง  บำรุงรักษา บำบัด  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.  จัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ  ตั้งแต่การเก็บ  การขนส่ง  และการ
กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
3.  จัดให้มีการบำบัดน้ำเสีย  แก้ไขมลภาวะและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
4.  ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สองข้างทางเพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ท้องถิ่น

นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน