นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท26/11/2018
ผู้เข้าชม107509
แสดงหน้า162888
เมนู
โพล
จดหมายข่าว
เฟสบุ๊ค
(เข้าชม 952 ครั้ง)

นโยบายในการพัฒนา

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        โดยก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่จำเป็น ให้มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว

2.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
         โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาระบบการบริหารของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

3.ด้านการศึกษา
          มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

4.ด้านสังคม
          มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมอาชีพเพื่อการกินดีอยู่ดีอย่างพอเพียง ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ สนับสนุนระบบสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

5.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
          พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น พัฒนากลุ่มอาชีพและกองทุนต่างๆ ให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลให้เจริญเติบโต

6.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
          โดยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง

7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
January 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน